a

Partners

Solliciteren

Privacy Statement

Building Heroes

versie: 1

update: 5-2021

1. Inleiding

1.1       Dit externe privacy- en cookiestatement (hierna: “Statement”) wordt gebruikt door Building Heroes Holding B.V. en haar dochterondernemingen Building Heroes B.V. en Building Heroes Freelancers B.V. (hierna samen: “Building Heroes”). 

1.2       Building Heroes, het thuishonk voor helden in de infra en bouw, is statutair gevestigd in Amsterdam-Duivendrecht op het adres MediArena 12, 1114 BC, en bereikbaar via info@buildingheroes.nl.

1.3       Dit Statement is allereerst bedoeld om uit te leggen hoe en waarom persoonsgegevens, dus alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, door Building Heroes worden verwerkt. Daarnaast willen we je met dit Statement informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare methoden op de website https://www.constructionuniversity.nl/ (hierna: “Website”). Building Heroes is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens zoals in dit Statement is beschreven, tenzij anders aangegeven. 

1.4       In dit Statement wordt een aantal begrippen gebruikt om groepen te duiden:

1.4.1   Werkgever: een partij waarmee de arbeidsrelatie wordt aangegaan, veelal Building Heroes voor de personen die door Building Heroes worden gedetacheerd of de opdrachtgever van Building Heroes in het geval van werving en selectie.

1.4.2    Opdrachtgever: een bedrijf waar Building Heroes een bemiddeling tot stand brengt.

1.4.3    Leverancier: een bedrijf dat Building Heroes diensten levert op het gebied van o.a. IT, Marketing en HR.

2. Deel I – Persoonsgegevens

2.1       Er is een aantal situaties waarin Building Heroes mogelijk jouw persoonsgegevens verwerkt: 

2.1.1   Je bent (werkzaam bij) een opdrachtgever van Building Heroes.

2.1.2   Je bent een prospect van Building Heroes.

2.1.3   Je bent een sollicitant bij Building Heroes.

2.1.4   Je hebt jezelf ingeschreven bij Building Heroes.

2.1.5   Je bent (werkzaam bij) een leverancier van Building Heroes.

2.1.6    Je bent werkzaam bij Building Heroes.

2.1.7    Je hebt gewerkt bij Building Heroes.

2.2       Bij persoonsgegevens die Building Heroes mogelijk verwerkt, mag je denken aan het volgende:

 • voor- en achternaam; 
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • nationaliteit;
 • geboortedatum en -plaats;    
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • cv, werkervaring en opleidingen;
 • huidige en gewenste arbeidsvoorwaarden;
 • gegevens over jouw beschikbaarheid;
 • gegevens over testen die je via Building Heroes hebt gedaan;
 • notulen over communicatie tussen jou en Building Heroes;
 • overige persoonsgegevens, afhankelijk van de relatie die je met Building Heroes hebt, zoals BSN of kopie ID.

2.3       Ook kan het zo zijn dat je in de communicatie met Building Heroes andere persoonsgegevens hebt vrijgegeven. Hierin onderscheidt Building Heroes de volgende categorieën:

2.3.1   Persoonsgegevens die je naast de (bijzondere) persoonsgegevens aan Building Heroes verstrekt om de overeenkomst met jou of de opdrachtgever uit te kunnen voeren.

2.3.2   Persoonsgegevens die Building Heroes herleidt uit jouw gebruik van de Website, of uit andere manieren waarop je contact met Building Heroes zoekt of met Building Heroes communiceert. 

3. Gegevensbronnen

3.1       In principe verstrek je zelf jouw persoonsgegevens aan Building Heroes met uitzondering van de volgende situaties: 

3.1.1   Wanneer Building Heroes persoonsgegevens ontvangt van een Opdrachtgever of Leverancier zodat Building Heroes de overeenkomst met deze opdrachtgever of leverancier kan nakomen.

3.1.2   Wanneer Building Heroes persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie.

4. Grondslagen

4.1       Building Heroes verzamelt persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen: 

4.1.1    De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tussen jou en de werkgever of opdrachtgever uit te voeren.

4.1.2    Building Heroes heeft – als commerciële onderneming – het gerechtvaardigde belang om haar diensten aan te kunnen bieden en personeel te kunnen werven, tenzij jouw belangen, grondrechten en/of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan het belang van Building Heroes.

4.1.3    Om contact met jou op te kunnen nemen en jouw toestemming vast te kunnen leggen is het legitiem dat Building Heroes jou (tijdelijk) aanmaakt in de database.

4.2       Mocht het nodig zijn, dan zal Building Heroes jou om extra toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.

5. Doeleinden

5.1       Building Heroes verwerkt persoonsgegevens zodat: 

5.1.1    Building Heroes de overeenkomst met jou en jouw werkgever of opdrachtgever kan uitvoeren, zoals maar niet beperkt tot de arbeidsovereenkomst met Building Heroes en de overeenkomsten met de opdrachtgevers van Building Heroes;

5.1.2    Building Heroes nieuwe werknemers kan werven via o.a. de sollicitatie functie op de Website; 

5.1.3    Building Heroes marketingactiviteiten kan uitvoeren, zoals maar niet beperkt tot het informeren over de diensten, evenementen, netwerkvragen, vacatures en carrièrekansen bij Building Heroes via nieuwsbrieven en mails, alsook het meten van de effectiviteit van deze marketingactiviteiten;

5.1.4    Building Heroes jou aanbiedingen kan doen en deze beter op jouw wensen en kwaliteiten kan afstemmen;

5.1.5    Building Heroes jouw beschikbaarheid en bekwaamheid kan beoordelen, eventueel gebruikmakend van bijvoorbeeld testresultaten en referentiechecks;

5.1.6    Building Heroes relevante informatie kan administreren om een arbeidsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden;

5.1.7    Building Heroes haar re-integratieverplichtingen na kan komen;

5.1.8    er een opdracht bij een opdrachtgever met een overeenkomst kan worden vastgelegd, onderhouden en nagekomen;

5.1.9    kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering, behaald worden;

5.1.10  de wet- en regelgeving bij het aangaan van een arbeidsrelatie wordt nageleefd, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

5.2       Wanneer Building Heroes met jou een overeenkomst sluit, is het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens zoals beschreven bij artikel 4.1.1 een vereiste. Heeft Building Heroes deze gegevens niet tot haar beschikking, dan kan zij mogelijk niet voldoen aan de verplichtingen die op haar rusten op grond van de gesloten of te sluiten overeenkomst. 

6. Dataretentie

6.1       Building Heroes bewaart de verzamelde persoonsgegevens nooit langer dan nodig en zorgt ervoor dat dit altijd het oorspronkelijke doel voor het verzamelen van de gegevens dient. 

6.2       Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan de in artikel 7 beschreven situaties en termijnen, tenzij er voor Building Heroes een wettelijke verplichting – bijvoorbeeld om fiscale redenen – geldt om persoonsgegevens langer te bewaren, of wanneer jij toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Bewaartermijnen

7.1      Situatie 1: je staat bij Building Heroes ingeschreven 

Building Heroes bewaart jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact met jou en zal deze hierna verwijderen. Uiteraard ziet Building Heroes liever dat je onderdeel blijft van het Thuishonk in de bouw en infra. Daarom laat Building Heroes voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens op tijd weten dit te gaan doen. Je ontvangt ieder jaar een reminder van jouw inschrijving waarbij wordt gevraagd of je in het netwerk van bouwhelden wilt blijven of dat je jezelf liever wilt uitschrijven. 

Uitschrijven kan op ieder moment door een mail te sturen naar info@buildingheroes.nl, of via de uitschrijfknop die je ieder jaar in een herinnerings-e-mail van Building Heroes ontvangt. Schrijf je jezelf uit? Dan verwijdert Building Heroes al jouw persoonsgegevens, tenzij de persoonsgegevens wettelijke verplicht zijn te bewaren op grond van de wet- en regelgeving.

7.2      Situatie 2: je werkt bij Building Heroes

Als je bij Building Heroes werkt is het niet mogelijk om jouw persoonsgegevens uit de database te verwijderen. Building Heroes heeft jouw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan werkgevers zijn gebonden.

7.3      Situatie 3: je hebt bij Building Heroes gewerkt

Als je bij Building Heroes hebt gewerkt en je bent uit dienst getreden, dan hanteert Building Heroes een bewaartermijn van 7 jaar in lijn met de wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan (ex-) werkgevers zijn gebonden.  

7.4      Situatie 4: Je bent een contactpersoon van een opdrachtgever/prospect.

Als contactpersoon ben je met zeer beperkte gegevens in onze database aanwezig, te weten naam, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer. Wij hanteren geen bewaartermijn voor deze contactinformatie maar het is uiteraard altijd mogelijk om je uit onze database te laten verwijderen. Uitschrijven kan op ieder moment door een mail te sturen naar info@buildingheroes.nl.

8. Ontvangers en doorgiften

8.1       Building Heroes geeft persoonsgegevens mogelijk door aan derden, ofwel ontvangers, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden zoals beschreven in artikel 5. Hieronder een specificatie van die doelen waarbij derden partijen gegevens ontvangen.

8.1.1   Salaris betaling, om je salaris te kunnen betalen maken wij gebruik van een salarisadministratiekantoor en vertrekken wij NAW en bankgegevens die nodig zijn voor dit doel.

8.1.2   Vervoer, indien er sprake is van een leaseauto dan vertrekken wij NAW, telefoon en e-mailgegevens die nodig zijn voor de leasemaatschappij om jou een leaseauto te leveren. Als er sprake is van een abonnement op het OV dan verstrekken wij NAW, telefoon en e-mailgegevens aan de betreffende vervoerder om jou dit abonnement te kunnen leveren.

8.1.3   Om sollicitatiegesprekken te organiseren voor jou verstrekken wij cv informatie aan geselecteerde potentiële opdrachtgevers.

8.1.4    Evaluaties, om evaluatie gesprekken voor te bereiden maken wij gebruik van digitale vragenlijsten, om deze naar je te laten versturen verstrekken wij NAW en e-mailgegevens aan een onderzoeksbureau om dit mogelijk te maken.

8.1.5    Assessments, in bepaalde gevallen worden er assessments in de vorm van capaciteiten en drijfveren testen ingezet tijdens het sollicitatieproces. Om dit mogelijk te maken verstrekken wij NAW en e-mailgegevens aan een assessmentbureau.

8.1.6   Werkomgeving, in bepaalde gevallen verstrekken wij een laptop en een werkaccount. Om dit mogelijk te maken verstrekken wij NAW, telefoon en e-mailgegevens aan een IT service partner.

Derden partijen waaraan wij gegevens verstrekken ten behoeve van de hier bovengenoemde doelen hebben te allen tijde de verplichting om zich aan dezelfde bewaartermijnen en dezelfde garanties en rechten te houden als in dit Statement vermeld.

8.2       Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens zijn: 

8.2.1   dochterondernemingen van Building Heroes Holding B.V. en andere ondernemingen gelieerd aan Building Heroes Holding B.V.;

8.2.2    zakelijke relaties, opdrachtgevers, leveranciers en opdrachtnemers van Building Heroes; 

8.2.3    auditors, juridische adviseurs en andere adviseurs van Building Heroes;

8.2.4    aanbieders van tools om het gebruik van de Website te analyseren, onder de voorwaarden zoals beschreven in de cookiestatement; 

8.2.5    overige ontvangers waar jij mee akkoord gaat wanneer Building Heroes haar diensten voor jou of de opdrachtgever waar je voor werkt inzet. 

8.3       Naast de ontvangers zoals beschreven in artikel 8.2 is het mogelijk dat Building Heroes persoonsgegevens ter beschikking stelt of ontsluit in de volgende gevallen: 

8.3.1   Wanneer Building Heroes wordt betrokken in de aankoop van een onderneming of verkoop van de eigen onderneming worden persoonsgegevens mogelijk verstrekt aan de potentiële verkoper of koper, met inachtneming van dit Statement.

8.3.2    Wanneer Building Heroes bij onvoorziene omstandigheden en op basis van een wettelijke verplichting persoonsgegevens moet verstrekken of om het Statement, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met jou, de werkgever of opdrachtgever uit te voeren. 

8.4       Building Heroes geeft persoonsgegevens niet door aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte. 

9. Beveiliging

Building Heroes hecht veel waarde aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens, en om persoonsgegevens veilig op te slaan zijn er passende maatregelen en waarborgen getroffen die aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voldoen. Naast up to date virus & spy beveiliging maakt Building Heroes gebruik van wat we noemen SSO (single sign on) waarbij we onze interne medewerkers vanuit 1 punt aangemeld en afgemeld worden, hiermee voorkomen we onrechtmatig toegang. Ook hebben we de toegang tot persoonsgegevens afgestemd op de verschillende rollen binnen Building Heroes. 

10. Rechten

10.1     Volgens de AVG heb jij, afhankelijk van de situatie en onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens: 

10.1.1  inzage in persoonsgegevens – zo mag je altijd een kopie opvragen van de persoonsgegevens die Building Heroes van jou verwerkt; 

10.1.2  verzoek om rectificatie van persoonsgegevens – persoonsgegevens kunnen dus altijd gewijzigd worden;

10.1.3  verzoek om persoonsgegevens te verwijderen – voor als je wilt dat Building Heroes je niet meer benadert; uitgezonderd voor zover er sprake is van een wettelijke bewaarplicht;

10.1.4  verzoek om verwerking van persoonsgegevens te beperken – wanneer je graag minder gegevens wilt laten verwerken;

           10.1.5  bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens;

            10.1.6  dataportabiliteit – ofwel het over laten dragen aan een andere partij; 

10.1.7  indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;

10.1.8  intrekken van toestemming zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking.

10.2     In de uitvoering van deze rechten kan het zijn dat Building Heroes specifieke aanvullende informatie vraagt. Deze aanvullende informatie wordt verwerkt met het doel om de in artikel 10.1 beschreven rechten uit te oefenen.

11. Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Building Heroes en voor verzoeken ten aanzien van jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 12 kun je contact opnemen met Building Heroes via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1.2 van dit Statement.

12. Deel II – Cookiestatement samenvatting

12.1     De definitie van cookies zoals bedoeld in dit Statement is als volgt: kleine datapakketjes die naar jouw browser worden verzonden en op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer je websites op het internet bezoekt.

12.2     Building Heroes plaatst sommige cookies bij jouw bezoek aan de Website om de Website goed te laten werken, bijvoorbeeld zodat je ingelogd kunt blijven. De Website maakt daarnaast gebruik van cookies die niet noodzakelijk, maar wel nuttig zijn. Bijvoorbeeld zodat je feedback kunt geven of berichten kunt delen op social media, maar ook om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden.

12.3     Building Heroes maakt gebruik van cookies zoals beschreven in artikel 12.1 zodat de Website gebruikt kan worden zoals door Building Heroes is bedoeld.

12.4     Voordat Building Heroes cookies via de Website gebruikt wordt jouw toestemming gevraagd. Dit gebeurt bij het eerste bezoek aan de Website. Heb je eerder toestemming gegeven en wil je deze intrekken? Dan kun je ons dit per mail laten weten, de geplaatste cookies verwijderen via de instellingen van jouw browser en vervolgens het gebruik van de Website staken.          

12. 5    Lees hier het volledige cookie statement.