Privacy statement

Quite a longread, gaan we wat aan doen!

1 Inleiding

1.1 Dit Externe Privacy Beleid (“Beleid”) wordt gebruikt door Building Heroes Holding B.V. en haar dochterondernemingen Building Heroes B.V. en Building Heroes Freelancers B.V. (hierna gezamenlijk: “Building Heroes”). Building Heroes is statutair gevestigd te Amsterdam Duivendrecht, MediArena 12, postcode 1114 BC.

1.2 Building Heroes is bereikbaar via info@buildingheroes.nl

1.3 Het Beleid is enerzijds bedoeld om uit te leggen waarom en hoe er gegevens die natuurlijke personen identificeren of zouden kunnen identificeren (“Persoonsgegevens”) worden verwerkt door Building Heroes. Tenzij anders aangegeven, is Building Heroes de‘verwerkingsverantwoordelijke’, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerking van de Persoonsgegevens zoals omschreven in dit Beleid. Anderzijds is het Beleid opgesteld om je te informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op de website www.constructionuniversity.nl (hierna: “Website”) zoals onderhouden door Building Heroes B.V.

2 Deel I - Persoonsgegevens

2.1 Building Heroes verwerkt mogelijk Persoonsgegevens van jou in de volgende situaties:

 • Je bent (werkzaam bij een) klant van Building Heroes;
 • Je bent (werkzaam bij een) prospect van Building Heroes;
 • Je bent (werkzaam bij een) leverancier van producten of diensten aan Building Heroes;
 • Je bent een sollicitant bij Building Heroes;

2.2 De Persoonsgegevens die Building Heroes verwerkt zijn mogelijk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • CV, werkervaring en opleidingen;
 • Huidige en gewenste arbeidsvoorwaarden, gegevens over jouw beschikbaarheid;
 • Gegevens over testen die je via Building Heroes hebt gedaan;
 • Verslagen en notities over communicatie tussen jou en Building Heroes;
 • Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die Building Heroes met jou heeft.

2.3 Naast deze Persoonsgegevens is het mogelijk dat je in het contact met ons nog verdere Persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende categorieën van Persoonsgegevens:

 • De Persoonsgegevens die je aan Building Heroes verstrekt in de loop van de diensten die wij voor jou of je werkgever of opdrachtgever verrichten, zoals maar niet beperkt tot de (bijzondere) Persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst met jou, je werkgever of opdrachtgever uit te voeren;
 • De Persoonsgegevens die Building Heroes verkrijgt door jouw gebruik van onze Website, contact met ons zoekt of anderszins met ons communiceert, al dan niet namens een onderneming.

3 Bronnen

3.1 In beginsel verzamelt Building Heroes jouw Persoonsgegevens. Dit is niet zo in de volgende gevallen:

 • Indien Building Heroes jouw Persoonsgegevens ontvangt van een klant of leverancier en aan Building Heroes doorgeeft zodat Building Heroes de overeenkomst met de betreffende klant of leverancier na kan komen;
 • Indien Building Heroes Persoonsgegevens ontvangt vanuit een andere organisatie.

4 Grondslagen

4.1 Building Heroes verzamelt Persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

4.1.1 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij, jouw werkgever of jouw opdrachtgever partij is, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, bijvoorbeeld worden jouw Persoonsgegevens verwerkt om:

4.1.2 Op basis van het gerechtvaardigd belang van Building Heroes als commerciële onderneming om haar diensten aan te kunnen bieden en personeel te kunnen werven, behalve wanneer jouw belangen of jouw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die belangen

4.1.3 Indien dit nodig blijkt, zal Building Heroes jouw aanvullende toestemming voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens vragen.

5 Doeleinden

5.1 Building Heroes verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om Building Heroes in staat te stellen om de overeenkomst met jou, jouw werkgever of jouw opdrachtgever uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot de arbeidsovereenkomst met Building Heroes en de overeenkomsten met onze opdrachtgevers;
 • Om Building Heroes in staat te stellen nieuwe werknemers te werven via onder meer de sollicitatiefunctie op de Website;
 • Om Building Heroes in staat te stellen om direct marketing activiteiten uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot het informeren van jou over onze diensten, evenementen en mogelijkheden en om de effectiviteit hiervan na te gaan;
 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Om je te benaderen door middel van nieuwsbrieven en mailingen met netwerkvragen, die voor jou interessant kunnen zijn;
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met arbeidsbemiddeling, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, etc.;
 • Om een arbeidsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie te voeren;
 • Om onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 • Om een opdracht bij een opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en deze te onderhouden en na te komen;
 • Om kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering, te behalen;
 • Om bij het aangaan van een arbeidsrelatie de wet- en regelgeving na te leven, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

5.2 Het verstrekken van de gevraagde Persoonsgegevens onder 4.1.1 is een noodzakelijke voorwaarde om met Building Heroes een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Building Heroes mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die op Building Heroes rusten op grond van de gesloten of te sluiten overeenkomst. Het verstrekken van de gevraagde Persoonsgegevens onder 4.1.3 is niet verplicht en is geen noodzakelijke voorwaarde om met Building Heroes een overeenkomst te sluiten. Wanneer de gegevens niet worden verstrekt kan Building Heroes mogelijkerwijs haar diensten of verplichtingen niet uitoefenen zoals beoogd.

6 Dataretentie

6.1 Building Heroes bewaart de verzamelde Persoonsgegevens nooit langer dan het doel waarvoor deze Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan de hieronder weergegeven termijnen, tenzij er een wettelijke verplichting voor Building Heroes bestaat om deze Persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld om fiscale redenen) en tenzij jij toestemming hebt gegeven om jouw Persoonsgegevens langer te bewaren.

6.2 De bewaartermijnen zijn voor categorieën Persoonsgegevens de volgende:

 • van (personen werkzaam bij) klanten en leveranciers: 2 jaar na het einde van de laatste overeenkomst met Building Heroes;
 • van (personen werkzaam bij) prospects: 2 jaar na het laatste contact met Building Heroes;
 • van sollicitanten: 4 weken na het einde van een sollicitatieprocedure in het geval je niet wordt aangenomen;
 • verstrekt via het contactformulier op onze Website of anderszins vrijwillig aan Building Heroes verstrekt: 1 jaar na het laatste contact met jou.

7 Ontvangers en doorgifte

7.1 Building Heroes geeft Persoonsgegevens mogelijk door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in dit Beleid zijn genoemd. De (categorieën van) mogelijke ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:

 • Dochterondernemingen van Building Heroes Holding B.V. en andere ondernemingen gelieerd aan Building Heroes Holding B.V.;
 • Onze zakelijke relaties, klanten, leveranciers en opdrachtnemers, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met Building Heroes of in het kader van onze normale bedrijfsvoering met jou, jouw opdrachtgever of jouw werkgever;
 • Onze auditors, juridische adviseurs en andere adviseurs;
 • Ten aanzien van onze Website: aanbieders van tools om het gebruik van onze Website te analyseren, e.e.a. onder de voorwaarden zoals opgenomen in onze cookie policy (zie hieronder);
 • Mogelijke overige ontvangers waar jij expliciet of impliciet mee akkoord gaat in de uitvoering van de diensten van Building Heroes voor jou of de onderneming waar je voor werkt.

8 Mogelijke ontvangers en doorgiften

8.1 Naast de ontvangers zoals genoemd in artikel 7, is het mogelijk dat Building Heroes Persoonsgegevens openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen:

 • Indien Building Heroes wordt betrokken in een aan- of verkoop van onderneming, in welk geval er mogelijk Persoonsgegevens worden verstrekt aan de potentiele koper en de Persoonsgegevens worden verstrekt onder dit Beleid;
 • Indien Building Heroes op basis van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, of om het Beleid, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met jou (of jouw werkgever of opdrachtgever) uit te voeren, om de rechten, eigendommen en vrijheden van Building Heroes of haar klanten of anderen te waarborgen, zal Building Heroes hier eveneens toe overgaan.

9 Internationale doorgifte

9.1 Building Heroes geeft Persoonsgegevens niet door aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte.

10 Beveiliging

10.1 Building Heroes hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens en heeft hier passende maatregelen en waarborgen voor getroffen. Deze maatregelen voldoen aan de eisen die de AVG hier aan stelt.

11 Rechten

11.1 De AVG geeft Betrokkenen, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:

 • Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
 • Het recht om te verzoeken om de rectificatie van Persoonsgegevens;
 • Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om te vragen of de verwerking beperkt kan worden;
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.2 In de uitvoering van deze rechten is het mogelijk dat Building Heroes verzoekt om specifieke aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie wordt slechts verwerkt met het doel om de genoemde rechten uit te oefenen.

12 Vragen

12.1 Voor vragen over de verwerking van Persoonsgegevens door Building Heroes en voor verzoeken ten aanzien van jouw Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 11) kan je contact opnemen met Building Heroes via de gegevens zoals vermeld in artikel 1.1 van dit Beleid.

What's happening?

Bierkrattenbrug_Recordpoging
Video
Gaat het de studenten civiele techniek lukken?
Nathan de Vries bij recordpoging bierkrattenbrug bouwen in Twente
Eric Braat
Blog
Een belangrijk deel van het lerend vermogen komt voort uit zelfreflectie
20190322 jpg WEB Kickoff 010
News
Vliegende start voor derde lichting Building Talents